Kestliku arengu hariduse disainmõtlemine

Kestliku arengu hariduse disainmõtlemise projekt (DT4S – Design Thinking For Sustainability Education) on rahastatud Türgi Riikliku Agentuuri poolt. Projektis teevad koostööd kuus partnerit kuuest Euroopa riigist. Partnerite hulgas on projekti koordinaator The Govenorship of Istanbul Türgist, Tallinna Ülikool, Thessaly Ülikool Kreekast, Virtual Campus Portugalist ja Advanced Technology Systems Rumeeniast. Projekt alustas 1. novembril 2019 ning kestab 21.oktoobrini 2021 (24 kuud).


 

 

Koordinaator – ISTANBUL VALILIGI

Partner 1 – PANEPISTIMIO THESSALIAS

Partner 2 – TALLINNA ÜLIKOOL

Partner 3 – VIRTUAL CAMPUS LDA

Partner 4 – ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Projekti kirjeldus

DT4S projekti eesmärgiks on arendada kasutajate disainmõtlemise oskusi. See suunab põhikooliõpilasi (vanuses 12-16) arendama probleemilahenduse oskusi, koostöövõimet ning oskusi integreerida erinevaid teadmisi. Samuti aitab neid tulevikuks ette valmistada, et noored oleksid võimelised jätkusuutlikus arengus ja äritegevustes oma ala spetsialistidena osalema ja aktiivselt kaasa rääkima. Projekt rakendab aktiivset probleemipõhist lähenemisviisi mis esitab õppijatele väljakutse tuvastada kindlates ülesandes esitatud probleemid ja mõista nende mõjusfääri nii keskkonna kui indiviidi kontekstis. See motiveerib õppijaid rakendama disainmõtlemise põhimõtteid nagu näiteks ajurünnak, ideestamine, tegevusplaanide kujundamine, olukorra hindamine. Samuti julgustab disainmõtlemise protsess innovaatiliste ja teostatavate lahenduste sünteesi ja teadmiste kombineerimist keeruliste olukordade lahendamiseks.

Projekti hariduslike eesmärkide täidesaatmiseks luuakse tõsimängud. Need on mängud mis on spetsiaalselt disainitud hariduslikel eesmärkidel, et pakkuda õppijatele turvalises virtuaalkeskkonnas väljakutset esitavaid ülesandeid. Ülesanded on seotud jätkusuutliku arengu, ülemaailmset huvi pakkuvate teemakohaste lugudega ja ÜRO säästva arengu eesmärkidega (SDG). Tõsimängud julgustavad õppijaid uuenduslikult mõtlema, arendama koostöö- ja ettevõtlusoskusi, ametlikust õppekavast saadud teadmisi omavahel integreerima ning olema loov ja enesekindel. Tõsimängud aitavad kasvatada enesekindlust, et õppijad suudaksid leida ja disainida tänapäeva maailma probleemidele praktilisi ja efektiivseid lahendusi. Et tagada õpilaste probleemide lahendamise oskuste ülekantavus reaalsesse maailma, loob DT4S õpetajatele juhendid. Need juhendid aitavad õpetajatel õpilastega ülesandeid läbi viia ning sisaldavad juhiseid ka antud digitaalse õppetööriista detailsemaks kasutamiseks eesmärgiga julgustada noori värskelt saadud teadmisi ja oskusi rakendama. Selle läbi saab toetada noorte kujunemist aktiivseteks ja jätkusuutlikkusega hõlmatud kodanikeks, kes soovivad aidata oma kogukondi arendada.

 

DT4S projektil on 5 peamist tulemit:

 

1) Aktiivõppel põhinev õpperaamistik jätkusuutlikkusega seonduvate oskuste arendamiseks disainmõtlemise abil

2) Digitaalne õppeplatvorm jätkusuutlikkuse alaste oskuste arendamiseks disainmõtlemise põhimõtete kaudu

3) Kestliku arenguga seonduvad õppestsenaariumid DT4S platvormis kasutamiseks

4) Juhendmaterjalid õpetajatele ja õppeprotsessi toetamine

5) Soovitused disainmõtlemise rakendamiseks jätkusuutlikkuse hariduses

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading