DT4S tulemid

2021
 

3. aasta
 

Tulem 5

Soovitused disainmõtlemise rakendamiseks jätkusuutlikkuse hariduses

Arendatakse välja soovituste kogum headeks õpetamistavadeks, et aidata õpetajatel käesolevaid õppemeetodeid jätkusuutliku arengu õpetamiseks ellu viia. Need soovitused kujunevad välja DT4S poolt pakutavate vahendite ja stsenaariumite hindamise kaudu, kuhu on tagasiside jaoks kaasatud ka õpilased. Hindamistoimingute abil kogutakse otsest kasutajapoolset tagasisidet antud töövahendite kasutuse kohta.

 

Vaata tulemust 5

2020
 
2. aasta
 

Tulem 4

Juhendmaterjalid õpetajatele ja õppeprotsessi toetamine

DT4S-i eesmärgiks on aidata ja arendada õpetajaid, et rikastada õppetegevust ja seal kasutatavaid meetodeid. Selleks luuakse juhendajatele materjalid mis aitavad arendada jätkusuutlikkuse oskusi läbi mängustamise elementide, disainmõtlemise põhimõtete ja aktiivõppe. Samuti annab see juhiseid kuidas disainmõtlemist klasside õppetegevustes rakendada ning efektiivselt õpilasteni viia ja näitab kuidas disainmõtlemine paneb noori endasse uskuma ja mõistma oma võimet maailma muuta. See väljund aitab õpetajatel paremini disainmõtlemise erinevaid etappe mõista.

 

Vaata õpilehti

 

Vaata tarkvara manuaali

 

Tutvustav video

2. aasta
 

Tulem 3

Kestliku arenguga seonduvad õppestsenaariumid DT4S platvormis kasutamiseks

See väljund viitab konkreetsete õppestsenaariumite väljatöötamisele, mis soodustavad läbi disainmõtlemise põhimõtete rakendamise jätkusuutlikkuse oskuste arendamist 12-16-aastaste õpilaste seas. Õppestsenaariumid integreeritakse teises tulemis kirjeldatud hariduslikku digiplatvormi. Stsenaariumid sobivad hästi laiahaardeliseks klassitegevuseks kuna õppijad saavad stsenaariumeid läbida meeskondades, kasutades platvormi kui vahendit koostöö ja suhtlemise suurendamiseks. Stsenaariumites esitatud väljakutsed soodustavad jätkusuutlikkuse oskuste arendamist, mis on välja toodud projekti esimeses tulemis. Käsitletavateks oskusteks ja teadmisteks on näiteks teadlikkuse arendamine jätkusuutlikkusega seonduvate väljakutsetega globaalsel tasandil, põhiteadmised jätkusuutlikkust puudutavates õppeainetes (näiteks füüsika ja majandus), analüütiline ja kriitiline mõtlemine, valiidse info kogumine, võime empatiseerida, suhelda ja teha koostööd mitmekülgsetes meeskondades, majanduslik mõtteviis, piiritletud olukordades töötamine, kasutajatele disainilahenduste loomine, lahenduste sobilikkuse hindamine ja palju muud.

2019
 
31. detsember
 

Tulem 2

Digitaalne õppeplatvorm jätkusuutlikkuse alaste oskuste arendamiseks disainmõtlemise põhimõtete kaudu

Kujundatakse ja viiakse ellu digitaalne õppeteenus, et soosida jätkusuulikkusega seonduvaid oskusi läbi disainmõtlemise, aktiivõppe ja mängustamise elementide ja põhimõtete. See digitaalne platvorm on mõeldud kasutamiseks täiendava õppevahendina insenerihariduse edendamiseks. Selle platvormi eesmärk ei ole asendada olemasolevat õppekava, vaid on mõeldud olemasolevate meetodite täiendamiseks, et pakkuda laiahaardelisemat ning paljudest elementidest koosnevat õppekogemust. Platvormis kasutatavad mängustamise elemendid võialdavad õpilasi õppetegevuses aktiivselt kaasata.

1. aasta
 

Tulem 1

Aktiivõppel põhinev õpperaamistik jätkusuutlikkusega seonduvate oskuste arendamiseks disainmõtlemise abil

See tulem moodustab DT4S projekti teoreetilise raamistiku. Selle eesmärgiks on kaardistada jätkusuutlikusega seotud hariduse edendamisest kasu saavad sidusrühmad, analüüsida sekundaarses kooliastmes praeguseid võimalikke jätkusuutlikkusega seonduvate oskuste arendamise viise, uurida millised jätkusuutlikkusega oskused on sekundaare kooliastme jaoks sobivaimad, vaadata üle varasemalt jätkusuutliku hariduse alal läbi viidud uuringuid, kaardistada otseste sidusrühmade (õpilaste ja õpetajate) vajadused ning tutvustada DT4S-i disainmõtlemisele ja jätkusuutlike ostkuste arendamisele suunatud aktiivset metoodilist raamistikku. Antud raamistik kasutab disainmõtlemise põhimõtteid nagu empaatia, ideestamine, prototüübi kujundamine ning pidevast tagasisidest õppimine eesmärgiga juhendada ja julgustada õpilasi tulema välja uute ja innovatiivsete ideedega kuidas kasutada jätkusuutlikkuse põhimõtteid meie ühiskonna ja tööstuse hüvanguks. Lisaks rakendab see hariduslik raamistik ka mängupõhise õppe printsiipe, mis aitab õpilaste seas märkimisväärselt tõsta motivatsiooni, huvi ja soovi olla kaasatud.

 

Vaata tulemust 1

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading