goi-logo_1

Governorship of Istanbul (GOI)

GOI tegeleb Istanbuli üldise halduse ja arengu reguleerimise ja järelvalvega. Nad rakendavad ministeeriumite poolseid juhiseid ja korraldusi, tagades seaduste, määruste ja valitsuse otsuste väljakuulutamise ja rakendamise. GOI on provintsi keskvalitsuse esindaja ja maakonna kõrgeim haldusasutus ning pakub oma 300 töötajaga teenuseid mitmetes erinevates valdkondades. GOI viib koostöös välissuhete bürooga ellu riiklikke ja rahvusvahelisi projekte. Esmatähtsaks peetakse toetada ebasoodsas olukorras olevaid rühmasid nagu näiteks puuetega inimesi, sisserändajaid, töötuid või ilma koolituseta noori ja täiskasvanuid. See võimaldab teha koostööd paljude avalike asutuste, ülikoolide, noorte ja täiskasvanute hariduskeskuste, kutseõppekeskuste ja valitsusväliste organisatsioonidega.

 

Samuti pakuvad nad täiendõppekeskuse kaudu vajalike alade koolitusi. Lisaks juhib GOI koos Siseministeeriumiga  asutatud nõukogu (The Board of European Union Compliance, Counselling and Guidance), mille eesmärkideks on:

• Tagada omavalitsuste aktiivne osalus Euroopa Liiduga liitumise protsessis

• Jälgida selles raamistikus läbi viidud haldus- ja õigusreformide täielikku rakendamist

• Aidata avalikkusel paremini mõista Euroopa Liiduga liitumise protsessi

• Aktiveerida provintsides tõhusa juhtimisega omavalitsuste vahelisi suhteid seoses EL rahaliste vahendite tõhusa kasutamisega

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Seal õpib ligi 7000 üliõpilast ning töötab ligi 800 töötajat, neist ligi 400 õppejõudu ja teadlast. Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, on võetud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Targa eluviisi all mõeldakse eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks. Tallinna Ülikool on viimase 15 aastaga liitnud endaga hulga õppe- ja teadusasutusi, mis on oluliselt laiendanud ülikooli vastutusvaldkondade skaalat, mis täna ulatub õpetajakoolitusest koreograafiani. TLÜ viis fookusvaldkonda on: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Thessaly Ülikool

Virtual Campus LDA.

Virtual Campus on arendusele, koolitamisele ja konsulteerimisele suunatud VKE, mis tegutseb haridustehnoloogia, tõsimängude ja infosüsteemide vallas. Nende eesmärk on aktiivselt panustada teadmistepõhise ühiskonna arengusse, mida tehakse läbi avaliku ja erasektori toetamise ühiskonnale kasu toovate projektide ja strateegiate arendamise. Virtual Campus on edukalt tootnud multimeedia e-õppe sisu nii erinevatele platvormidele (lauaarvutid, mobiilid, tahvelarvutid), erinevates keskkondades (online, võrguväline) erinevatel eesmärkidel (kutseõpe, hädaabiteenused, kõrgharidus, keskharidus) ja eri ulatusega (teadus- ja arendusprojektid, kliendilepingud).

 

Virtual Campus on loonud hariduse ja koolituse jaoks mitmeid erinevaid virtuaalkeskkondi ning tõsimänge. Samuti on nad toonud turule mitmeid erinevatele sihtgruppidele suunatud tooteid nagu näiteks LOEL (emotsionaalse kompetentsi arendamise projekt noortele), Transform@ (ettevõtlusoskuste arendamine), Examinator (keskkooliõpilastele), Geoquizz (kõigile vanusegruppidele), Chemdrops (keskkooliõpilastele), Globall Manager (mäng ülikooliõpilastele ja VKE juhtidele), eCity (mäng insenerihairudse omandajatele), UISEL (mäng eakate digitaalse kirjaoskuse arendamiseks), PARENTNETS (lapsevanematele mõeldud mäng riskide ennetamisest internetis ja sotsiaalsetes võrgustikes) and Transform@ (veebipõhine mitme mängijaga lauamäng ettevõtlusoskuste arendamiseks). Virtual Campus on ka üks Euroopa tõsimängude praktikute ja ekspertide rühma, SEGAN (Serious Game Network), juhte.

Advanced Technology Systems SRL.

ATS on haridusasutuste, avalike halduste ja äride tarkvaralahenduste ja -teenuste pakkuja. Nende e-valituse lahendusi on rakendatud rohkem kui 80 avalikus organisatsioonis, sealhulgas ministeeriumites ja maakonnavolikogudes. ATS-i välja töötatud tooteid toetatakse nende teadus- ja innovatsiooniosakonna tegevuse kaudu, mille missiooniks on uute majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste loomine. ATS on koordineerinud ja osalenud tehnilise juhina erinevates riiklikes ja suuremahulistes tehnoloogiapõhilisele õppele suunatud Euroopa teadusprojektides (näiteks BEACONING projekt ja Games and Learning Alliance). ATS keskendub laiapõhjalisete õpiökosüsteemide, autoriseerimise vahendite, juurdepääsetavuse tööriistade, digitaalsete mängude, avatud infohoidlate arendamisele. Nende lahendusi on rakendatud rohkem kui 14 riigis. ATS on samuti ka aktiivne osaleja riiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Näiteks BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning); ARIES (Rumeenia Elektroonikatööstuse ja Tarkvara Assotsiatsioon) mis on Kagu-Euroopa suurim IT-ühendus; Rumeenia õppepartnerluse labor (Romania ADL Partnership Lab); noorte maaelu võrgustik NEET.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading