Αποτελέσματα Design Thinking for Sustainability

2021
 

Χρόνος 3
 

Αποτέλεσμα 5

Καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της σκέψης σχεδιασμού για την εκπαίδευση αειφορίας που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης

Θα αναπτυχθεί ένα σύνολο προτάσεων καλών πρακτικών για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να ενσωματώσουν την προτεινόμενη μαθησιακή παρέμβαση. Οι συστάσεις θα ενημερωθούν από δραστηριότητες αξιολόγησης των εργαλείων DT4S που θα οργανωθούν με τη συμμετοχή μαθητών. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης θα δημιουργήσουν άμεση ανατροφοδότηση πεδίου σχετικά με τις εμπειρίες σε σχέση με την ανάπτυξη των εργαλείων.

 Δείτε το Παραδοτέο 5

2020
 
Χρόνος 2
 

Αποτέλεσμα 4

Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το DT4S στοχεύει να οικοδομήσει την ικανότητα του εκπαιδευτή για να εμπλουτίσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω της προτεινόμενης μαθησιακής παρέμβασης προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων βιωσιμότητας με βάση τις αρχές της σχεδιαστικής σκέψης, την ενεργή μάθηση και τις παιγνιοποιημένες προσεγγίσεις. Το αποτέλεσμα στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να φέρουν τη σχεδιαστική σκέψη στην τάξη. Θα δείξει στους εκπαιδευτές πώς η σχεδιαστική σκέψη ενδυναμώνει τα παιδιά χτίζοντας την αυτοπεποίθησή τους ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να κατανοήσουν τα στάδια της σχεδιαστικής σκέψης που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, τη δημιουργία ιδεών, τη δημιουργία πρωτοτύπων και την επικύρωση λύσεων.

Δείτε τα Φύλλα Μάθησης

Δείτε το Εγχειρίδιο

Παρουσίαση βίντεο

Χρόνος 2
 

Αποτέλεσμα 3

Δραστηριότητες εκπαίδευσης για την αειφορία για ανάπτυξη μέσω της πλατφόρμας DT4S

Αυτό το αποτέλεσμα αναφέρεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μαθησιακών προκλήσεων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων βιωσιμότητας μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 12-16 ετών, εφαρμόζοντας αρχές σχεδιαστικής σκέψης. Οι προκλήσεις θα σχεδιαστούν ως δραστηριότητες καλής πρακτικής που θα ενσωματωθούν στην προτεινόμενη εκπαιδευτική πλατφόρμα που περιγράφεται στο Ο2. Οι μαθητές θα μπορούν να εκτελούν τις προκλήσεις σε ομάδες χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ως μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης σε ευρύτερες δραστηριότητες στην τάξη που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Οι δραστηριότητες θα προωθήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων βιωσιμότητας όπως αυτές θα οριστούν στο Ο1. Παραδείγματα δεξιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις αειφορίας που αντιμετωπίζονται παγκοσμίως, βασικές γνώσεις στα σχολεία σε θέματα που αγγίζουν το ζήτημα της βιωσιμότητας (για παράδειγμα αρχές φυσικής και οικονομίας), αναλυτική και κριτική σκέψη, ικανότητα κατανόησης, επικοινωνίας, συνεργασίας σε διάφορα ομάδες, για έρευνα πληροφοριών, για επιχειρηματική σκέψη, για εργασία με περιορισμούς, για σχεδιασμό για τους χρήστες, για αξιολόγηση λύσεων από την άποψη της εγκυρότητας και πολλά άλλα.

2019
 
Δεκέμβριος 31
 

Αποτέλεσμα 2

Μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την οικοδόμηση δεξιοτήτων βιωσιμότητας μέσω αρχών σχεδιαστικής σκέψης

Θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί μια υπηρεσία ψηφιακής μάθησης για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων βιωσιμότητας μέσω αρχών σχεδιαστικής σκέψης, ενεργού μάθησης και στοιχείων παιχνιδιοποίησης. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο μάθησης που εμπλουτίζει τις πρακτικές εκπαίδευσης μηχανικής. Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών, αλλά μάλλον να αναπτυχθεί παράλληλα με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης, μικτής μάθησης. Η πλατφόρμα θα προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση μέσω στοιχείων παιχνιδοποίησης.

Χρόνος 1
 

Αποτέλεσμα 1

Ένα ενεργό μεθοδολογικό πλαίσιο μάθησης για την οικοδόμηση δεξιοτήτων βιωσιμότητας μέσω της σχεδιαστικής σκέψης

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο του έργου DT4S. Στοχεύει στη δημιουργία ενός χάρτη των ενδιαφερομένων που μπορούν να ωφεληθούν από την ενίσχυση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της αειφορίας, στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά την οικοδόμηση δεξιοτήτων βιωσιμότητας, την ανάλυση των δεξιοτήτων βιωσιμότητας που είναι επιθυμητές για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ανασκόπηση προηγούμενων εργασιών στον τομέα της εκπαίδευσης για την αειφορία μέσω ψηφιακών πόρων, πραγματοποιήστε ανάλυση αναγκών των άμεσων ενδιαφερομένων, δηλαδή σπουδαστών και εκπαιδευτικών, εισαγάγετε το ενεργό μεθοδολογικό πλαίσιο DT4S που βασίζεται στη σχεδιαστική σκέψη και στοχεύει στην οικοδόμηση δεξιοτήτων αειφορίας. Το πλαίσιο θα εφαρμόσει τις αρχές της σχεδιαστικής σκέψης της ενσυναίσθησης, του ιδεασμού, του σχεδιασμού πρωτοτύπων και της αξιολόγησης ενθαρρύνοντας τους μαθητές να βρουν καινοτόμες ιδέες για την εισαγωγή βιώσιμων πρακτικών για την κοινωνία και τη βιομηχανία. Επιπλέον, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο θα εφαρμόσει τη μάθηση με βάση το παιχνίδι, η οποία είναι μια προσέγγιση που συμβάλλει σημαντικά στην παρακίνηση και τη δέσμευση των μαθητών.

Δείτε το Παραδοτέο 1

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading